Szanowni Państwo, jeżeli ponieśliście koszty pogrzebu, to przysługuje Państwu zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ?

 • członek rodziny,
 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna Kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoba obca,

Wyżej wymienione podmioty mogą się ubiegać o zasiłek pogrzebowy w przypadku, którym pokryli koszty pogrzebu.

Warto zwrócić uwagę na to, jak ustawodawca definiuje członka rodziny odnośnie wypłacania zasiłku pogrzebowego.

CZŁONEK RODZINY TO:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

KIEDY ZASIŁEK JEST NALEŻNY?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

WYMIAR ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, Domowi Pomocy Społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej Kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

DOKUMENTACJA SKŁADANA DO ZUS

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12 dostępny na stronie internetowej www.zus.pl)
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

TERMIN NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO ZUS

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie będzie możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.

Jeżeli nie można było złożyć wymaganych dokumentów do ZUS z powodu:

 • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
 • albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych

istnieje możliwość złożenia dokumentów w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Należy jednak dołączyć dodatkowe dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia tj.:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.).